VOP: Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Firmy Zürich Escape GmbH, Letzigraben 144, 8047 Zürich, Švajčiarsko

Platnosť vo vzťahu k podnikateľom a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky medzi nami a spotrebiteľom v znení platnom v čase objednávky.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej podnikateľskej, ani k jej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 13 Občianskeho zákonníka).

Uzatvorenie zmluvy, uloženie textu zmluvy

Na objednávky zadané prostredníctvom našej webovej stránky https://urbanmissions.games sa vzťahujú tieto pravidlá o uzatváraní zmlúv. Podaním objednávky účastník akceptuje všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Zürich Escape GmbH. Objednávka je platná až po jej potvrdení spoločnosťou Zürich Escape GmbH prostredníctvom e-mailu.

V prípade objednávky sa zmluva uzatvára so

Zürich Escape GmbH
Letzigraben 144
8047 Zürich, Švajčiarsko

nadobúda účinnosť.

Prezentácia ponúk na našej webovej stránke nepredstavuje právne záväznú zmluvnú ponuku z našej strany, ale je len nezáväznou výzvou pre spotrebiteľa na uskutočnenie objednávky. Objednaním požadovanej hry spotrebiteľ predkladá záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Pri prijatí objednávky na našej webovej stránke platia nasledujúce pravidlá:

Spotrebiteľ podáva záväznú ponuku na uzavretie zmluvy úspešným dokončením postupu objednávania uvedeného v našom internetovom obchode.

Objednávka sa uskutočňuje v nasledujúcich krokoch:

 1. Výber požadovanej ponuky
 2. Stlačenie tlačidla „Objednať“
 3. Zadanie všetkých osobných údajov, napr. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 4. Zadanie počtu hráčov, počtu tímov a názvu tímu (tímov)
 5. Možné zadanie kódu kupónu
 6. Prečítanie a potvrdenie súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Zürich Escape GmbH
 7. Záväzné potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“
 8. Výber požadovaného spôsobu platby
 9. Platba zvoleným spôsobom platby

Pred záväzným odoslaním rezervácie sa môže spotrebiteľ po skontrolovaní svojich údajov vrátiť na internetovú stránku, na ktorej sú zaznamenané údaje zákazníka, a opraviť vstupné chyby stlačením tlačidla „Späť“, ktoré sa nachádza v internetovom prehliadači, ktorý používa, alebo zrušiť proces rezervácie zatvorením internetového prehliadača.

Prijatie objednávky okamžite potvrdíme automaticky vygenerovaným e-mailom (ďalej len „potvrdenie objednávky“).

Uloženie textu zmluvy pre objednávky na našej webovej stránke: Text zmluvy ukladáme a zasielame vám údaje o objednávke.

Ceny, platba, dátum splatnosti

Ceny objednávok sú uvedené online, prípadne sú dohodnuté priamo s účastníkmi v prípade väčších skupín. Ak nie je dohodnuté inak, ceny sú uvedené za osobu vo švajčiarskych frankoch (CHF) alebo v Eurách (Eur).

Uvedené ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty.

Spotrebiteľ má možnosť objednať a zaplatiť za hry len online prostredníctvom stránky urbanmissions.games. Nie je možné zaplatiť sumu v hotovosti na začiatku objednaného podujatia.

Právo zákazníka ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky je možné vykonať len prostredníctvom e-mailu: info@urbanescape.ch.

V e-maile uveďte nasledujúce údaje; najlepšie je odpovedať na e-mail s potvrdením objednávky:

 • Vaše celé meno
 • Názov hry
 • Vysvetlenie dôvodu, prečo chcete hru zrušiť

Zrušenie hry sa môže uskutočniť len za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade jedného doručeného kódu poukazu na hru: doručený kód poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission
 • v prípade viac ako jedného doručeného kódu poukazu na hru: žiadny z kódov poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission. ak už bol v aplikácii URBANmission uplatnený aspoň jeden kód poukazu, zrušenie nie je možné
 • sa uskutoční do 14 dní od dátumu nákupu

Výmena

Výmenu je možné uskutočniť len prostredníctvom e-mailu: info@urbanescape.ch.

V e-maile uveďte nasledujúce údaje; najlepšie je odpovedať na e-mail s potvrdením objednávky:

 • Vaše celé meno
 • Číslo objednávky
 • Názov starej hry
 • Názov novej hry

Výmena znamená, že chcete vymeniť zakúpenú hru za inú hru.

Výmena hry sa môže uskutočniť len za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade jedného dodaného kódu poukazu na hru: dodaný kód poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission
 • v prípade viac ako jedného doručeného kódu poukazu na hru: žiadny z kódov poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission. Ak už bol v aplikácii URBANmission uplatnený aspoň jeden kód poukazu, hru už nie je možné vymeniť.

Výmena sa uskutoční za nasledujúcich podmienok:

 • Ak je cena hry, ktorá sa bude vymieňať, nižšia ako cena novej hry, rozdiel v cene doplatí zákazník pred uskutočnením výmeny.
 • Ak je cena hry, ktorá sa má vymeniť, drahšia ako cena novej hry, zákazník dostane rozdiel v cene vo forme poukážky.

Zmena počtu hráčov

Zmenu počtu hráčov je možné vykonať len prostredníctvom e-mailu: info@urbanescape.ch.

Do e-mailu uveďte nasledujúce údaje; najlepšie je odpovedať na potvrdzujúci e-mail objednávky:

 • Vaše celé meno
 • Číslo objednávky
 • Počet objednaných hráčov
 • Počet nových hráčov

Zmena počtu hráčov – zníženie počtu hráčov – sa môže uskutočniť len za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade jedného doručeného kódu poukazu na hru: doručený kód poukazu ešte nebol uplatnený v aplikácii URBANmission
 • v prípade viac ako jedného doručeného kódu poukazu na hru: v aplikácii URBANmission ešte nebol uplatnený žiadny kód poukazu. Ak už bol v aplikácii URBANmission uplatnený aspoň jeden kód poukazu, počet hráčov sa už nemôže znížiť.

Zákazník dostane poukážku v hodnote ceny pre osoby, ktoré sa nezúčastnia.

Zmenu počtu hráčov – zvýšenie počtu hráčov – je potrebné oznámiť najneskôr jeden pracovný deň pred plánovanou hrou, aby bolo možné zmenu spracovať. Dodatočná suma za nových hráčov musí byť uhradená pred hrou.

Záruka a dochvíľnosť

Platia zákonné predpisy o záruke.

Naše služby vyplývajú z popisu služieb podľa webovej stránky. Osobitné požiadavky zo strany účastníkov alebo vedľajšie dohody sú súčasťou zmluvy len vtedy, ak boli písomne a bez výhrad potvrdené rezervačnou kanceláriou.

Služby spoločnosti Zürich Escape GmbH sa začínajú príchodom účastníkov na miesto objednanej hry.

Každý účastník je zodpovedný za svoj príchod a súčasný príchod všetkých hráčov.

Podmienky používania

Účastník sa zúčastňuje na vlastné riziko. Za poistenie zodpovedajú účastníci alebo zákonní zástupcovia účastníkov, ak sú neplnoletí. Účastníci sú plne zodpovední za všetky škody na vybavení a predmetoch, ktoré spôsobia.

Tajomstvo

Bez súhlasu spoločnosti Zürich Escape GmbH nie je výslovne povolené zverejňovať a/alebo kopírovať na komerčné účely obsah, ako sú nápady na hádanky, herné sekvencie, hlavolamy, postupy riešenia, tajné skrýše a podobne, a/alebo ich čiastočne použiť na inom mieste.

Zmeny programu zo strany spoločnosti Zürich Escape GmbH

Spoločnosť Zürich Escape GmbH si vyhradzuje právo na drobné zmeny v službách. To nemá žiadny vplyv na platnosť alebo obsah tohto predmetu zmluvy.

Vyššia moc

Ak sa podujatie musí zrušiť z dôvodu vyššej moci, nevzniká nárok na náhradu škody. Vyššia moc sú udalosti, ktoré spoločnosť Zürich Escape GmbH nemohla predvídať ani odvrátiť. Patria sem najmä: vojna, terorizmus, politické nepokoje, prírodné katastrofy, jadrové udalosti, požiar/poškodenie vodou alebo podobné udalosti.

Zodpovednosť

Za poistenie sú zodpovední účastníci. Spoločnosť Zürich Escape GmbH zaručuje, že dohodnuté služby sú poskytované s primeranou starostlivosťou a primeranými znalosťami.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť Zürich Escape GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ako sú úrazy akéhokoľvek druhu, úmrtia, straty (napr. nepociťované potešenie) a podobne. Spoločnosť Zürich Escape GmbH tiež nepreberá zodpovednosť za nároky akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku konania účastníkov alebo tretej strany alebo ktoré vyplývajú z udalostí, ktoré nebolo možné predvídať alebo sa im vyhnúť (vyššia moc).

Rozhodné právo a súdna právomoc

Výhradným miestom súdnej právomoci pre prípadné spory je sídlo spoločnosti Zürich Escape GmbH. Uplatňuje sa výlučne švajčiarske právo.

Január 2023, Zürich Escape GmbH, Zürich, Švajčiarsko